Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

- Tân Việt Cách mạng đảng tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên

tiểu tư sản yêu nước. Hạt nhân thành lập là nhóm sinh viên trường Cao

đẳng Sư phạm Đông Dương và tù chính trị ở Trung Kì đã thành lập Hội

Phục Việt.

- Sau nhiều lần đổi tên, cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt Cách

mạng đảng (7-1928). Đây là một tổ chức yêu nước, lúc đầu chưa có lập

trường giai cấp rõ rệt. Song nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam

Cách mạng Thanh niên, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có

ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo. Vì vậy,

nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa

hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

- Cuối cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng

thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội

Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần

thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác

Lê-nin.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất