Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục

tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có

hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn vé chủ nghĩa xã hội, những hình

thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng

bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa; đổi mới kinh

tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới

kinh tế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất