Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?

- Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong

trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công

nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Sự

thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong

sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Những sự kiện này đã

tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của

Nguyễn Ái Quốc.

- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như : Đảng Cộng sản Pháp

(1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)... tạo điều kiện thuận lợi cho

việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất