Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít

lên cầm quyền ở một số nước : Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay

sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới

một cuộc chiến tranh mới.

- Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập năm 1936 do Đảng Cộng sản Pháp

làm nòng cốt đã thắng cử lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân

Pháp đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc

địa.

- Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính

sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta

vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực

hiện các quyền tự do dân chủ.

- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất