Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

- Tích cực: mang tính chất dân chủ, yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của

quần chúng gây áp lực với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép

của tư sản nước ngoài.

- Hạn chế: giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi

được chúng cho một số quyền lợi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất