Trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 – 1957)

* Quá trình thực hiện:

- Cải cách ruộng đất đã được tiến hành từu cuối năm 1953 ở một số xã

thuộc vừng tự do. Từ cuối năm 1954 đến năm 1957 thực hiện 4 đợt trên

toàn miền Bắc.

* Kết quả:

- Cách mạng lấy từ tay địa chủ 81 vạn héc ta ruộng đất, 10 vạn trâu

bò, 1,8 triệu công cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân. Thực hiện khẩu

hiệu "Người cày có ruộng", đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đua

nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

* Ý nghĩa:

- Bộ mặt miền Bắc thay đổi, giai cấp địa chủ phong kiến không còn,

khối công nông liên minh được củng cố.

- Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết

thương chiến tranh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất