Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) ?

- Những thành tựu của 15 năm đổi mới (1986 – 2000) chứng tỏ đường lối

đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản

là phù hợp, được đông đảo quần chúng ủng hộ.

- Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi để đổi

mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn.

- Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và thành công, Việt Nam cũng

đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên tranh

thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và tiến kịp thời đại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất