Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

* Ý nghĩa lịch sử:

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm

lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một

thế kỉ trên đất nước ta. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng,

chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân

dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng

xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế

giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ

mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở

các nước châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của

Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân

sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược được

tiến hành trong điều kiện có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân

trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng,

có lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn

mạnh, có hậu phương rộng lớn được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta được tiến hành trong liên minh

chiến đấu với nhân dân hai nước Lào và Cam-pu-chia chống kẻ thu chung,

có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc. Liên Xô và các nước

dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất