Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Trong khôi phục và phát triển kinh tế:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn

phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

+ Diện tích gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta.

+ Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng.

+ Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng mới 1 700km đường sắt,

3 800 km đường bộ. Tuyến đường sắt thống nhất từ Hà Nội đi thành phố

Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

- Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

+ Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng

ở miền Nam.

+ Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con

đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và

tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục:

+ Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa

mới cách mạng.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển. Năm

học 1979 - 1980, tính chung số người đi học thuộc các đối tượng trong

cả nước là 15 triệu, tăng hơn năm học 1776 — 1977 là 2 triệu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất