Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miến Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

- Trong ba năm tiếp theo (1958 - 1960), miền Bắc tiến hành cải tạo

quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp,

thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh

nhằm vận động những nông dân cá thể, những thợ thủ công, những thương

nhân và nhà tư sản tham gia lao động tập thể trong các hợp tác xã,

quốc doanh hoặc công tư hợp doanh. Khâu chính là hợp tác hóa nông

nghiệp.

- Kết quả:

+ Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản

xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh.

+ Hợp tác xã đã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động, tạo điều

kiện vật chất, tinh thần cho những người ra đi chiến đấu và phục vụ vụ

chiến đấu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất