Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

* Giai đoạn 1930-1931:

- Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

- Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến

giành ruộng đất cho dân cày.

- Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

- Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

- Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

- Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc,

chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

- Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực

lượng đấu tranh chống phát xít.

- Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất